งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 5134-9
       
เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
 
โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาระงาน
 
บุคลากรภายในงาน
 
ติดต่อเรา
   
     
เรื่องน่ารู้
   
ทุนพัฒนาบุคลากรและการให้เงินรางวัล
     
สวัสดิการมหาวิทยาลัย
   
สวัสดิการพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
Link น่าสนใจ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง (TOR) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลา
กล่องข้อความ: การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น  ของสายวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
กรมบัญชีกลาง
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
กล่องข้อความ: การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น  ของสายสนับสนุน
สกอ.
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
ประกันสังคม
 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ
สำนักงบประมาณ
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศข้าราชการฯ/ลูกจ้างประจำ
 
 
 
 
   
   

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

หมายเลขโทรศัพท์ 054- 237399 ต่อ 5134-9 และหมายเลขโทรสาร 054-237316