งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 5134-8
       
เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
 
โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาระงาน
 
บุคลากรภายในงาน
 
ประกาศรับสมัครงาน
ติดต่อเรา
 

ข้าราชการฯ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (1 ต.ค.63)

   
ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (1 ต.ค. 63)
เรื่องน่ารู้
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
ทุนพัฒนาบุคลากรและการให้เงินรางวัล
     
สวัสดิการมหาวิทยาลัย
   
สวัสดิการพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
Link น่าสนใจ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง (TOR) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
กรมบัญชีกลาง
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
สกอ.
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
ประกันสังคม
 
สำนักงบประมาณ
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศข้าราชการฯ/ลูกจ้างประจำ
 
 
 
   
     
     
     
   

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

หมายเลขโทรศัพท์ 054- 237399 ต่อ 5134-8 และหมายเลขโทรสาร 054-237316