งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 3823-26 Fax 054-237316
       
เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
 
โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาระงาน
 
ร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)
บุคลากรภายในงาน
 
ข้าราชการพลเรือนพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)
ติดต่อเรา
 
ลูกจ้างประจำผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)
   
ร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)
เรื่องน่ารู้
 
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1)
เอกสาร "เลือกแผนการลงทุนและอัตราสะสมเพื่อความมั่นคั่งทางการเงิน" สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏำลปาง
ทุนพัฒนาบุคลากรและการให้เงินรางวัล
  แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัย
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สวัสดิการพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
Link น่าสนใจ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง (TOR) และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
กรมบัญชีกลาง
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
สกอ.
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
ประกันสังคม
 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ
สำนักงบประมาณ
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศข้าราชการฯ/ลูกจ้างประจำ
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 054- 237399 ต่อ 3823-26 และหมายเลขโทรสาร 054-237316