แบบฟอร์มการลาต่าง ๆ

 

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร . 054-237399 ต่อ 3823-26 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th