สวัสดิการพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 5134-8 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th