สวัสดิการพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 3823-26 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th