จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมด
  คลิกที่นี่
บุคลากรสายวิชาการ
  คลิกที่นี่
บุคลากรสายวิชาการแยกตามคุณวุฒิการศึกษา
  คลิกที่นี่

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 3823-3826 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th