การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

การกำหนดความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2555

คำอธิบายการกรอกข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล (IDP -1)

งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร . 054-237399 ต่อ 3823-26 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th