แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ปี 2557
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินรางวัล
ใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สัญญาค้ำประกัน (แนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบขอรับเงินรางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมจนได้รับการยกย่อง
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 3823 - 26 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th