รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
   
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551
>>
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551

 

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร . 054-237399 ต่อ 3823-6 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th