แบบฟอร์มการขอรับเงินจากกองทุนสวัสดิการ
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีช่่วยเหลือการสมรส
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัิติงาน
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีประสบภัยธรรมชาติ
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054-237399 ต่อ 3823-6 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th