กองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 3823-26 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th