การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. (ฉบับที่ 2) 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
บันทึกข้อความขอส่งผลงาน
ก.พ.อ. 03 (ผู้เสนอขอ)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
   
   
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
โครงการประชุมสัมมนา "หลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" วันที่ 9 กันยายน 2563
   
   

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 5134-8 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th