ต้องการติดต่อบุคลากรภายในงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ติดต่อ

ตำแหน่ง

หมายเลขภายใน

E-mail

นางพรรณวิภา บุญมา

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
3823
panwipa@lpru.ac.th
นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย บุคลากร ปฏฺบัติการ
3824
sunee@lpru.ac.th
นางวันเพ็ญ จำปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
3825
peekub@windowslive.com
นางเอมอร พยัคฆ์น้อย บุคลากร ปฏิบัติการ
3825
pippy_ka@hotmail.com
นางสาวชลธิรา ประเสริฐ บุคลากร ปฏิบัติการ
3826
chontira_yok@hotmail.com
นางสาวธัญพิชชา อุ่นม่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
3826
yuzy_11@hotmai.com