พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรรู้
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การกำหนดความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับพนักงานราชการ

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 3823-26 หรือทาง sunee@lpru.ac.th