บุคลากรในสังกัดงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาวิทาลัยราชภัฏลำปาง

 

นางพรรณวิภา บุญมา

ตำแหน่งหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ

นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย

ตำแหน่งบุคลากร ปฏิบัติการ

นางวันเพ็ญ จำปา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวชลธิรา ประเสริฐ

ตำแหน่งบุคลากร ปฏิบัติการ

นางสาวธัญพิชชา อุ่นม่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางเอมอร พยัคฆ์น้อย

ตำแหน่งบุคลากร ปฏิบัติการ