แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ มหาิิวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 3823-26 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th