การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
 
 
  เอกสารประกอบการอบรม "การทบทวน และสรุปการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งฯ" วันที่ 18, 19 พฤศจิกายน 2562
 
    - เอกสารแนบ 1
    - เอกสารแนบ 2
    - เอกสารแนบ 3
    - เอกสารแนบ 4
    - เอกสารแนบ 5
    - เอกสารแนบ 6
 
 
 
 
 
 
  หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 5134-8 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th