คู่มือการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 
 
   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ งานบริหารทั่วไป
 
 
   
ขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับสถานที่และยานพาหนะ
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 054-237399 ต่อ 5134-8 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th