การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ที่ใช้ในปัจจุบัน
1) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2) พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3) พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2552
5) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2552
6) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
2
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
1) การลาศึกษาต่อและการให้ทุนอุดหนุน
2) การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายวิชาการ
3) การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน
3
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
4
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1) การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2556
2) กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
3) กองทุนพัฒนาบุคลากร
4) กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054-237399 ต่อ 5134-8 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th