การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) การวางแผนอัตรากำลัง
2) การสรรหาบุคลากร
3) การพัฒนาบุคลากร
4) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายวิชาการ
5) ความก้าวหน้าในสายอาชีพสายสนับสนุน
6) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7) คู่มือจรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงาน
8) รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054-237399 ต่อ 5134-8 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th