การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) การวางแผนอัตรากำลัง
2) การสรรหาบุคลากร
3) การพัฒนาบุคลากร
4) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายวิชาการ
5) ความก้าวหน้าในสายอาชีพสายสนับสนุน
6) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7) คู่มือจรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงาน

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054-237399 ต่อ 5134-8 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th