ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ระเบียบมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
 
เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2555    
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ    
     
  ระเบียบกระทรวงการคลัง    
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ    
ว่าด้วยการจ่านเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550    
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2544    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549    
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)    
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544    
พระราชกฤษฎีการะเบียบที่เกี่ยวข้องและหนังสือเวียนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
       
ประกาศมหาวิทยาลัย
   
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุฯ    
อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ    
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุฯ 2556