แบบฟอร์ม

  แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ แบบฟอร์มทั่วไป
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีช่่วยเหลือการสมรส
 
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัิติงาน
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีประสบภัยธรรมชาติ
แบบแจ้งรายงานเพื่อหักลดหย่อน (แบบ ล.ย 03)
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
เกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
ขออนุญาตไปราชการ
บันทึกขอใช้รถยนต์ไปราชการ ปร1 2560
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
หนังสือขออนุญาตดำเนินการเพื่อเบิก-จ่ายค่าตอบแทน (ต.ท.ก)
 
 
 
 
   
 
  ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์นามสกุล .pdf