การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
  - คณะครุศาสตร์
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - คณะวิทยาศาสตร์
  - คณะวิทยาการจัดการ
  - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
   

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 054-237399 ต่อ 5134-8 หรือ E-mail sunee@lpru.ac.th