feedback

Custom BG Color


Background Image

Body Font Size

Headings Font Size

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ

สโมสรเจ้าหน้าที่ มร.ลป แจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสร

   ด้วยสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสร ในประจำปี 2556-2557 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทราบด้วยทั่วกัน หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้จากเหรัญิกได้เลย เหรัญญิกพร้อมที่จะให้คำชี้แจง

  - บัญชีรายรับรายจ่าย
ในช่วงเดือน สิงหาคม 2555 - มกราคม 2556
   คลิกที่นี

  - บัญชีรายรับรายจ่าย
ในช่วงเดือน มีนาคม 2556 - เมษายน 2556
    คลิกที่นี่
 
- บัญชีรายรับรายจ่ายในช่วงเดือน เมษายน 2556 - พฤศจิกายน 2556
    คลิกที่นี่
  -
บัญชีรายรับรายจ่ายในช่วงเดือน ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 NEW
    คลิกที่นี่