feedback

Custom BG Color


Background Image

Body Font Size

Headings Font Size

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

http://www.lpru.ac.th/personal-club/blog.html.

01

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


178

       ด้วยสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการปรับแบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งให้บุคลากรที่มีความประสงค์ จะกู้เงินสวัสดิการดังกล่าวได้ใช้แบบฟอร์มในการขอกู้เงินฯที่ปรับใหม่ นับตั้งแต่บัดนี้เป็ นต้นไป ทั้งนี้ แบบฟอร์มปรับใหม่จะอยู่ในตู้แบบฟอร์มของงานคลังหรือท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
1 พฤศจิกายน 2555

เอกสารแผยแพร่

แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกู้เงินสวัสดิ ฉบับ พ.ศ.2562 (ยื่นก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน)

แบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 ส่วน
- 1.แบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
- 2.สัญญาค้ําประกันเงินกู้สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
- 3.แบบหักเงินเดือน