feedback

Custom BG Color


Background Image

Body Font Size

Headings Font Size

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่

http://www.lpru.ac.th/personal-club/blog.html.

01

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับเจ้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


178

       ด้วยสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการปรับแบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งให้บุคลากรที่มีความประสงค์ จะกู้เงินสวัสดิการดังกล่าวได้ใช้แบบฟอร์มในการขอกู้เงินฯที่ปรับใหม่ นับตั้งแต่บัดนี้เป็ นต้นไป ทั้งนี้ แบบฟอร์มปรับใหม่จะอยู่ในตู้แบบฟอร์มของงานคลังหรือท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
1 พฤศจิกายน 2555

เอกสารแผยแพร่

แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอ

ดาวน์โหลดการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

แบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะประกอบไปด้วยเอกสาร 2 ส่วน
- 1.แบบฟอร์มการขอกู้เงินสวัสดิการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
- 2.สัญญาค้ําประกันเงินกู้สโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

John Doe On February 23rd, 2012 10:24 am

......12

John Doe On February 23rd, 2012 10:44 am

.........02

John Doe On February 23rd, 2012 12:24 am

......123

John Doe On February 23rd, 2012 12:24 am

......03

John Doe On February 23rd, 2012 2:24 pm

.......24